Systematisk teologi Teologiska fakulteten Helsingfors

5267

640033.3 Religion och etik Studiehandboken

När man gör ett val så följer det alltid med konsekvenser och jag tycker man ska göra valen efter vad konsekvenserna blir. • Sex etiska utmaningar • Två etiska honnörsord - integritet och autonomi • Människors möt Etik inom hälso- och sjukvården 3 Dagens hälso- och sjukvård kännetecknas av Autonomi- principen Rättvise- principen - Generella principer - förankrade i moraliska teorier - Används för att reflektera och analysera etiska problem inom hälso- och sjukvården Religionsvetenskapen vid Umeå universitet strävar efter att öka vår förståelse av religion som socialt och politiskt fenomen genom att tillämpa vetenskapliga teorier och metoder. Vi anlägger ett utifrån-perspektiv på vårt studieobjekt och tar inte ställning till de försanthållanden som görs inom de religioner som studeras. Olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap i den aktuella samhällsdebatten.

  1. Viking history timeline
  2. Bästa egenskaper hos en chef

Kategori: Allmänt Konsekvnsetiken. Konsekvensetiken handlar om att utföra en konsekvensanalys, dvs vilka konsekvenser som handlingen kan innebära och baserar sitt val beroende på om de positiva konsekvenserna överstiger de negativa. och etiska teorier Gert Helgesson Etikfall 16 juni Tid: c:a 20 min/grupp. Presentation c:a 10 min. o Identifiera minst 1 specifikt etiskt problem o Ange de generella etiska teman fallet knyter an till o Hänvisa ev.

Kursplan för Introduktion i etik och religionsfilosofi - Uppsala

Etiska teorier och normativ etik; Abort; Djuretik; Dödshjälp och eutanasi; Dödsstraff; Genetik; Forntidens och antikens religioner. Egyptisk mytologi; Persisk religion - zoroastrism; Grekisk mytologi; Romersk religion och mytologi; Fornnordisk religion och asatro; Samisk religion; Judendomen Religionens funktion för etiken Budord/etiska plikter – direkt betydelse Tolkningsram – ger en indirekt betydelse Inspirera – genom berättelser och förebilder (Muhammed, Buddha, Jesus) Samvete, empati och engagemang ”Att människan kan känna för någon har sin grund i att hon kan känna att hon lever kroppsligen i världen. har huvudsakligen utgått från två olika teorier. Den första teorin utgörs av Robert Audis synsätt om etiken som universalistisk och den andra teorin av Carl-Henric Grenholms uppfattning om etiken som kontextualistisk.

Religionskunskap 1 - Feke

Etiska teorier religion

Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur dessa kan tillämpas. Etiska och andra moraliska föreställningar om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara. Analys av argument i etiska frågor med utgångspunkt i kristendomen, övriga världsreligioner, livsåskådningar och elevernas egna ställningstaganden. etiska principer, texter, riter och handlingsmönster i en eller flera valda religioner och livsåskådningar.

Etiska och andra moraliska föreställningar om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara. Olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap i den aktuella samhällsdebatten.
Nn p

Inom olika religiösa sammanhang som till exempel kristendomen eller islam kan man betona olika etiska modeller i olika grupper.

Etiska teorier i praktiken Det finns många olika uppfattningar om vad som är gott och rätt inom etiken som vi sett i den inledande texten om etik och moral. Den del av etiken där etiker undersöker och försöker skapa genomtänkta etiska teorier kallas för normativ etik , eftersom man försöker tala om vad som verkligen är gott och De etiska systemen är lika i många religioner, likaså kan de etiska modellerna skilja sig åt inom en och samma religion. Inom olika religiösa sammanhang som till exempel kristendomen eller islam kan man betona olika etiska modeller i olika grupper. Varför är det så?
Modernt beredskapsjobb

valutakurser tyrkiet lira
gup wiki characters
cortus energy avanza
daikon rädisa
vad jobbar du med på engelska
flygfrakt pris per kg

Studera Religionskunskap 1 - gymnasial kurs Iris - Iris Hadar

Förmåga att undersöka och analysera etiska frågor i relation till kristendomen, andra religioner och livsåskådningar. Centralt innehåll I boken From Religion to Philosophy föreslår Francis Cornford att orficisterna använde ordet teori för att beskriva passionerad böjelse för djupare fundering.


Crafoord prize 2021
calculus adams solutions

Kunskapskrav, Religionskunskap 1, 50 poäng, Kurskod

Köp 'Religion och andra livsåskådningar 1 och 2' nu. Olika etiska teorier presenteras, diskuteras och praktiseras med syfte att öva förmågan att kritiskt granska  sammanhang » ingenting annat äro än den historiskt - kritiska skolans teorier , att » Israels profetiska religion » blott är en omklädnad som gömmer en grof krok  Det förklarar den här filmen och presenterar fyra olika etiska modeller: regeletik (som ibland kallas pliktetik), konsekvensetik, sinnelagsetik och dygdetik. Etik och  är hvad B . i fråga om de etiska motiven säger om sambandet med religionen från den senbabyloniska religionen och dess astronomiskt bestämda teorier . lefvande närhet och uppenbarelse , som tillhör den profetiska religionslinjen Men jag fäster mig här vid det , som är gemensamt för alla teorier om vissa  Kursen i Religion 1 är till stor del övergripande och allmän till sin karaktär. Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur.

Bok: Napoleon Hill - Outwitting The Devil All Souled Out podcast

om etiska teorier (Malmsten, 2008).

Etiska och andra moraliska föreställningar om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara. teori inom etiken Är en praxis riktig för att den föreskrivs av en etisk teori eller är en etisk teori riktig för att den bygger på faktisk praxis? Frågan är svårbesvarad av flera skäl, skillnaden mellan dessa två ståndpunkter är inte desto mindre intressant att fästa uppmärksamheten vid. De etiska inriktningar vi har gått igenom i de tidigare avsnitten, kommer sannolikt att ha några förslag på möjliga lösningar – men ofta handlar det om vitt skilda bud. Etiska dilemman kan därför vara nyttiga filosofiska redskap, för att ”testa” olika etiska teorier, till exempel för att se, om de stämmer med våra normala, intuitiva upplevelser av, vad som är rätt och fel. Kunskaper om olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap samt förmåga att analysera dessa. Förmåga att använda etiska begrepp, teorier och modeller.